logo
Hotline tư vấn

0919 246 203 -

0
Tài liệu tham khảo
STT Tên Download Ngày cập nhật
1 Luật bảo vệ môi trường 2014 Tải về 12.05.2019
2 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trườn Tải về 15.03.2019
3 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường​ có hiệu lực từ ngày 01/04/2015. Tải về 15.03.2019
4 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bả Tải về 15.03.2019
5 Thông tư hướng dẫn về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản Tải về 12.05.2019
6 Thông tư hướng dẫn về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ ca Tải về 12.05.2019
7 Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo v Tải về 12.05.2019
8 Thông tư quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi Tải về 12.05.2019
9 Thông tư hướng dẫn thủ tục, mẫu hồ sơ đăng ký cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại Tải về 12.05.2019
10 Quyết định tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Tải về 12.05.2019
11 Quyết định ban hành danh mục chất thải nguy hại Tải về 12.05.2019
12 Thông tư hướng dẫn thủ tục kê khai mức Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tải về 12.05.2019
13 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi Tải về 12.05.2019
14 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản Tải về 12.05.2019
15 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên Tải về 12.05.2019